Negocis en anglès

Negocis en anglès

Els negocis avui dia són summament importants ja que la majoria d’empreses, tant petites, mitjanes com grans, ofereixen serveis i/o productes a nivell internacional o fins i tot global. Vivim en una societat on és molt fàcil poder comunicar-nos amb qualsevol part del món, a qualsevol hora, en qualsevol moment. És aquí on el poder realitzar aquesta comunicació en altres idiomes , És essencial! I com no, els negocis en anglès o també coneguts com business English marcaran una diferència enorme , sent un abans i després, en els projectes immediats o/i futurs.

Negocis en Inglés o Business English

Si comptem als parlants natius i no natius, l’anglès és el segon idioma més parlat a nivell global, cal tenir en compte que el Mandarí és el primer a causa de la quantitat d’usuaris natius que té. Per això, la llengua anglesa s’ha convertit en una llengua franca i s’utilitza a nivell global indiferentment de la procedència, per tant, acaba resultant imprescindible aprendre-ho, ja sigui per a viatjar, buscar algun tema que t’interessi per internet, per a poder millorar en la teva carrera professional o fer evolucionar la teva empresa.

Molts països incorporen aquesta llengua com una assignatura troncal dins dels seus sistema educatiu, d’aquesta manera, els seus habitants la tenen incorporada des de petits i demostren un gran domini.

Per a poder ajudar-te amb els teus negocis en anglès o business English, aquí podràs trobar tant vocabulari com frases per a així, anar millorant dia a dia amb nosaltres.

A continuació podreu trobar paraules i estructures bàsiques que us seran d’utilitat en els vostres negocis en anglès quan es tracta de contractes, ocupació i/o reunions , al costat del seu significat corresponent, com pronunciar la paraula correctament i un exemple on es contextualitza la paraula a utilitzar tant en castellà com en anglès.

SERVEISa

10 paraules i/o frases a utilitzar en els teus negocis en anglès sobre contractes:

 1. Acord

Significat: Acord.

Pronunciació: /əˈgriːmənt/

Exemple: There has been an agreement between both parties.

Hi ha hagut un acord entre totes dues parts.

 1. Article

Significat: Estatut o Clàusula.

Pronunciació: /ˈɑː r tɪk ə l/

Exemple: Within the contract there is an article which specified these circumstances.

En el contracte hi ha una clàusula on s’especifica aquestes circumstàncies.

 1. Condició

Significat: Condició.

Pronunciació: /kənˈdɪʃ ə n/

Exemple: A contract can be invalid if a certain condition is not met.

Un contracte pot ser invalidat si no es compleix certes condicions.

 1. Fulfil ( Ortografia Britànica, British spelling)

Fulfill ( Ortografia Americana, American spelling)

Significat: Complir una obligació / satisfer una necessitat.

Pronunciació: /fʊlˈfɪl/

Exemple: They had a concern on how to fulfil their goals.

Estaven preocupats per com complir els seus objectius.

 1. En nom de

Significat: En nom de.

Pronunciació: /ɒn bɪˈhɑːf ɒv/

Exemple: The delegate would speak on behalf of the class.

El delegat parlarà en nom de la classe.

 1. Nul

Significat: Sense efecte legal/ invàlid a efectes legals.

Pronunciació: /ˈnʌl ənˈvɔɪd/

Exemple: The judge ruled our contract null and void.

El jutge va dictaminar que el nostre contracte era invàlid.

 1. Arbitratge

Significat: Arbitratge ( mediació en una disputa).

Pronunciació: /ˈɑː r bɪtreɪʃ ə n/

Exemple: There will be an arbitration in the event of a dispute between the owner and the tenant.
Hi haurà un arbitratge en el cas de disputa entre el propietari/a i l’inquilí/a.

 1. Estipula

Significat: Estipular

Pronunciació: /ˈstɪpjʊleɪt/

Exemple: In order to make ends meet, John had to stipulate a budget.

Per a arribar a final de mes, Juan va haver d’estipular un pressupost.

 1. Termes

Significat: Termes/ condicionis

Pronunciació: /tɜːmz/

Exemple: All contracts have terms and conditions which must be read.

Tots els contractes tenen termes i condicions , els quals han de ser llegits.

 1. Ordre

Significat: Garantir

Pronunciació: /ˈwɒrənt/

Exemple: Our company warrants incentives for reaching monthly goals.

La nostra companyia garanteix incentius per arribar als objectius mensuals.

SERVEISa

10 paraules o frases a utilitzar en el context d’ocupació quan es tracta de negocis en anglès:

 1. Curriculum vitae

Abreujament : CV

Significat: Curriculum vitae

Pronunciació: /kəˌrɪkjʊləmˈviːtaɪ/ Pronunciació CV: /ˌsiːˈviː/

Exemple: I enclose my CV for your consideration.

Adjunto el meu currículum per a la seva consideració.

 1. Desestimar

Significat: acomiadar a algú/ fer fora a algú del lloc de treball.

Pronunciació: /ˌdɪsˈmɪs/

Exemple: She was dismissed for absenteeism.

Va ser acomiadada per absentisme.

 1. Ser acomiadat

Significat: Ser acomiadat/a ( ser fet fora, és una expressió més informal o col·loquial que dismiss).

Pronunciació: /ˈfaɪə r /

Exemple: You should not be afraid of being fired!

No hauries de tenir por de ser acomiadat/da!

 1. Fer redundants

Significat: acomiadar o fer fora a algú del treball encara que estan contents amb el seu treball.

S’utilitza en contextos que el treball és temporal i no hi ha possibilitat de continuïtat. De no ser així, s’utilitzaran tant l’expressió 1 com l’expressió 2.

Pronunciació: /ˈmeɪk rɪˈdʌndənt/

Exemple: Departament de RRHH alguns treballadors acomiadats

El departament de recursos humans va acomiadar a alguns empleats.

 1. Maternitat

Significat: Baixa per maternitat.

Pronunciació: /məˈt3ːrnɪti liːv/

Exemple: The director was on maternity leave during 4 months.

El /La director/ a va estar de baixa maternal durant 4 mesos.

 1. Promoció

Significat:Promoció/ ascens.

Pronunciació: /prəˈməʊʃən/

Exemple: Promotions are great opportunities for any career.

Les promocions/ ascensos són grans oportunitats per a qualsevol carrera.

 1. Perspectiva

Significat: Perspectives/ possibilitats/ expectatives.

Pronunciació: /ˈprɒspekt/

Exemple: My new job position has good promotion prospects.

El meu nou lloc de treballa té bones perspectives de promoció/ ascens.

 1. Contractar

Significat: contractar/ recrutar

Pronunciació: /rɪˈkruːt/

Exemple: My company is going to recruit new personnel.

La meva companyia contractarà/recrutará nou personal.

 1. Dimitir

Significat: renunciar / dimitir

Pronunciació: /rɪˈzaɪn/

Exemple: The minister compelled him to resign.

El/ La ministre/al va obligar a dimitir.

 1. Treure

Significat: Jubilar-se/ retirar-se.

Pronunciació: /rɪˈtaɪər/

Exemple: They were about to retire.

Estaven a punt de jubilar-se/ retirar-se.

SERVEISa

10 paraules o frases a utilitzar en el context de reunions quan es tracta de negocis en anglès:

 1. Absents

Significat: Absents

Pronunciació: /ˈæbsənt/

Exemple: John was absent when the meeting started.

Juan estava absent quan la reunió va començar.

 1. Ordre del dia

Significat: Agenda/ ordre del dia

Pronunciació: /əˈdʒɛndə/

Exemple: We need to see what it is in our agenda.

Hem de mirar que hi ha en la nostra agenda/ ordre del dia.

 1. Disculpes

Significat: Disculpes

Pronunciació: /əˈpɒlədʒɪs/

Exemple: Apologies were made by the representative.

El representant va demanar disculpes.

 1. President

Significat: President/a , director/a

Pronunciació: /ˈtʃɛərmən/

Exemple: She is chairman of the comittee.

Ella és la presidenta del comitè.

 1. Conferència

Significat: Conferència

Pronunciació: /ˈkɒnfrəns/

Exemple: Today’s conference is at 4 P.M.

La conferència d’avui és a les 16 hores.

 1. Trucada de conferència

Significat: Conferència telefònica/ reunió telefònica

Pronunciació: /ˈkɒnfrəns kɔːl/

Exemple: The conference call was postponed to a later time.

La reunió telefònica va ser posposada per a més endavant.

 1. Consens

Significat: Consens / opinió general

Pronunciació: /kənˈsɛnsəs/

Exemple: There was no consensus at all.

No va haver-hi consens en absolut.

 1. Decisió

Significat: Decisió

Pronunciació: /dɪˈsɪʒən/

Exemple: It was the most difficult decision I had to take.

Va ser la decisió més dura que he pres.

 1. Qüestions que es

Significat: qüestions sorgides en reunions anteriors / assumptes importants

sorgits en reunions anteriors.

Pronunciació: /ˈmætərəˈraɪzn/

Exemple: There were matters arising in the latest meetings.

Van sorgir qüestions importants en les últimes reunions.

 1. Videoconferència

Significat: Vídeo conferencia / reunió per conferència

Pronunciació: /ˈvɪdiəʊˈkɒnfrəns/

Exemple: We are experiencing complications in the connection of our videoconference.

Estem experimentant complicacions en la connexió de nostra vídeo

conferencia.

SERVEISa

Ara, que ja us hem donat alguns exemples de paraules i/o frases que us poden resultar útil en el moment de parlar sobre algun tipus de contracte , ocupació i/o mantenir una reunió de negocis en anglès, és molt important continuar treballant / refrescant dia a dia aquest tipus de vocabulari. Recorda que encara que sembli complicat, només 5 minuts poden marcar una gran diferència.

Els comentaris estan tancats.