Condicions i normativa classes per skype SpeakInglish

1.- Regles generals

1.1- Les Condicions d’ús de SpeakInglish (d’ara endavant referides com “aquestes condicions d’ús”) estipulen les condicions per a usar el servei SpeakInglish (d’ara endavant refererit com “el Servei”) proporcionat per GlobalStudy2013 S.L. (d’ara endavant referit com “l’Empresa”). Abans d’utilitzar el Servei, els Usuaris consenteixen haver acceptat aquestes Condicions d’ús.

1.2- Abans d’utilitzar el Servei, els Usuaris han consentit reconèixer i acceptar que les pàgines d’ajuda i guia fora d’aquestes Condicions d’ús també són considerades part d’aquestes Condicions d’ús.

1.3- L’Empresa pot gravar i guardar comentaris, converses, preguntes i informació publicada dins del Servei raonablement com a requeriment per al correcte control del Servei; i, si fos necessari, l’Empresa també pot recollir i emmagatzemar imatges i vídeos. L’Empresa només recorrerà a aquesta informació en casos d’extrema necessitat i de manera molt puntual per a garantir el correcte funcionament del Servei. Els Usuaris consenteixen aquests fets i l’ús d’aquesta informació.

SERVEISa

2.- Aplicació de “aquestes Condicions d’Ús”

2.1- Aquestes Condicions d’ús s’aplicaran a l’Usuari tenint en compte els diferents mitjans de comunicació com poden ser el correu electrònic, el registre d’usuari, boletins, etc…

2.2- Quan es produeix-hi un acord diferent entre l’Empresa i l’Usuari a aquestes Condicions d’ús, aquest acord tindrà prioritat sobre aquestes Condicions d’ús genèriques.

SERVEISa

3.- Registre del Servei

3.1- Els Usuaris es podran registrar mitjançant un sistema estipulat per l’Empresa. Quan es realitzi el registre en el Servei els Usuaris hauran d’acceptar les següents condicions:

 1. a) Els Usuaris instal·laran la versió de Skype o qualsevol altre programa necessari per a realitzar el Servei que li recomani l’Empresa.
 2. b) Els Usuaris hauran de verificar que el seu entorn en el moment de la classe no suposa cap impediment per a l’ús del Servei.
 3. c) Els menors hauran d’obtenir consentiment d’un representant legal.
 4. d) Els Usuaris utilitzaran els mètodes indicats per l’Empresa en relació al pagament del Servei.
 5. e) L’Empresa utilitzarà com mitjà principal el correu electrònic per a realitzar les notificacions sobre anuncis, canvi de condicions, informació, qüestionaris o qualsevol altre tema relacionat amb el Servei.
 6. f) Per a poder realitzar el Registre serà necessari realitzar un test de nivell. El resultat d’aquest serà informat al client en un màxim de 48 hores.

3.2- Una vegada l’Empresa envia un correu electrònic sobre la confirmació del registre al servei, aquest serà completat.

3.3- L’Empresa es reserva el dret a l’anul·lació/cancel·lació del Servei a l’Usuari que el contracti en els següents casos:

 1. a) Si se sospita que l’Usuari no existeix.
 2. b) Si les dades de la sol·licitud inclouen informació falsa, incorrecta o incompleta.
 3. c) Si existeix negligència durant el procés de pagament, ja sigui que l’Usuari s’hagi registrat com a nou o hagi succeït en una ocasió passada.
 4. d) Si els serveis de pagament establerts per la companyia que hagi designat l’Empresa han rebutjat establir un acord amb el sol·licitant.
 5. e) Si l’Empresa considera que l’alumne o alumnes tenen un comportament inapropiat.

3.4- L’Usuari podrà començar a utilitzar el Servei una vegada completat el sistema de registre i el pagament d’aquest mitjançant qualsevol dels mètodes establerts per l’Empresa.

SERVEISa

4.- Control sobre la informació del registre

4.1- La informació facilitada per l’Usuari durant el registre es destinarà únicament al propòsit del Servei demandat per aquest.

4.2- L’Empresa facilitarà la informació del registre únicament al professor o professors que li donin el Servei així com el personal d’administració que gestioni aquest registre.

4.3- Quan un Usuari canviï les seves dades de Registre haurà de modificar-lo en la seva fitxa de registre i se li confirmarà mitjançant correu electrònic.

SERVEISa

5.- Mètodes de pagament i taxes

5.1- L’Empresa facilitarà diferents tipus de pagament mitjançant la seva pàgina web tals com pagament per transferència, paypal, targeta bancària o qualsevol altre mètode que pugui considerar útil per a l’Usuari.

5.2- Per a poder gaudir del Servei, els Usuaris hauran de realitzar primer el pagament d’aquest.

5.3- Una vegada realitzat el pagament es confirmarà segons el mètode establert, a través de la pròpia pàgina web, pel sistema de l’Empresa intermediària que s’utilitzi per al pagament o mitjançant correu electrònic.

SERVEISa

6.- Classes

6.1- La durada de les classes serà de 55 minuts per cada sessió. Realitzant la part proporcional en el cas de les sessions de mitja hora.

6.2- La durada de la classe no serà modificada o interrompuda per part de l’Usuari tret que s’hagi pactat anteriorment amb l’Empresa.

6.3- Si l’Usuari no respon en els 10 minuts posteriors a l’inici de la classe a la trucada del professor assignat, l’Empresa pot considerar que l’Usuari ha perdut la classe.

6.4- L’Empresa no compensarà o els permetrà als Usuaris la recuperació de la classe perduda si no existeix un preavís previ de la cancel·lació de la mateixa amb un mínim de 48 hores d’antelació. Aquest preavís haurà de realitzar-se per mail.

SERVEISa

7.-Reserva de classes

7.1- La reserva de les classes es podrà realitzar una vegada fet el registre de l’Usuari en la pàgina web mitjançant comunicació via mail.

7.2- La classe es pot reservar amb un màxim de 15 dies d’antelació. No obstant això, en els casos que les classes tinguin una periodicitat, sigui setmanal o mensual, s’establirà un calendari previ amb l’Usuari. Aquest s’enviarà via mail per part de l’Empresa i haurà de ser confirmat per l’Usuari, qualsevol modificació del mateix haurà de ser amb un mínim de 48 hores d’antelació.

7.3- La reserva de la classe quedarà confirmada per mail a l’Usuari una vegada que aquest hagi realitzat el pagament i l’Empresa hagi confirmat la seva recepció. Això serà igual per als pagaments de les classes individuals o els packs d’hores amb descomptes.

7.4- L’Empresa podrà cancel·lar una classe reservada si el professor es troba incapacitat per causes de força major. L’Empresa buscarà amb l’Usuari un nou horari per a poder recuperar la classe o l’hi proposarà un altre professor si fos necessari.

SERVEISa

8. prohibit conducta

8.1- Els Usuaris no podran mostrar qualsevol de les conductes descrites a continuació mentre reben el Servei:

 1. a) Passar el Servei a terceres persones o que puguin haver-hi altres persones fora de cambra presenciant la classe.
 2. b) Traspassar, cedir o una altra conducta que tingui relació amb informació confidencial entre l’Empresa i l’Usuari a terceres parts, incloent-hi permetre a terceres parts l’ús de la informació.
 3. c) Vulneració de l’Empresa, Professors o qualsevol altra part, en referència al seu honor, credibilitat, copyright, drets de model d’utilitat, disseny, marques comercials, publicitat o privacitat.
 4. d) Comportament il·legal o conducta contra l’ordre i moral públics.
 5. e) Comportament que pugui perjudicar el funcionament del Servei.
 6. f) Conducta que promogui el comportament il·legal entre altres Usuaris del Servei i Professors.
 7. g) Conducta que pugui causar un mal moral, financer o inconvenient d’altres Usuaris del Servei i Professors.
 8. h) Mostrar una conducta criminal o qualsevol altra relacionada amb aquest tema.
 9. i) Mostrar una conducta assetjadora com a assetjament sexual a un Professor, o qualsevol altre tipus de conducta inapropiada fora del Servei estipulat per l’Empresa. De la mateixa manera aquella conducta que pugui fer sentir incòmode al professor/a.
 10. j) Realitzar la classe en estat d’embriaguesa.
 11. k) Divulgar els continguts de classe com a imatges, vídeos o enregistraments sense el previ permís de l’Empresa.

8.2- L’Empresa no acceptarà cap responsabilitat pels inconvenients soferts a l’usuari com a resultat de la decisió presa sobre la base de la cancel·lació del servei per l’abús de les conductes/comportaments descrits en els punts anteriors.

8.3- Els Usuaris seran legalment responsables dels danys causats a l’Empresa o Professors com a conseqüència de la violació dels punts descrits en aquest apartat, fins i tot si han deixat de rebre el Servei.

SERVEISa

9.- Notificacions

Les notificacions es realitzaran per correu electrònic, l’Usuari haurà de proporcionar un correu actiu a l’Empresa, en el cas que aquest canviï d’adreça de correu electrònic haurà de notificar-ho per a poder rebre la comunición de l’Empresa. L’Empresa no es farà responsable dels danys causats per la no comunicació d’aquest canvi de correu electrònic.

SERVEISa

10.- L’Empresa podrà cancel·lar el Servei en els següents casos, realitzant una notifiación prèvia a través del correu electrònic de l’Usuari. No obstant això, en els casos inevitables, el Servei podrà ser interromput sense previ avís.

 1. a) Si és difícil proporcionar el Servei degut a una fallada de la plataforma informàtica de comunicació tal com Skype, desastres naturals o altres causes de força major.
 2. b) A causa de festes locals de la ubicació del nostre centre.

SERVEISa

11.- Copyright i propietat intel·lectual

11.1- El Copyright i la propietat de les imatges, vídeos, enregistraments de veu, marques, logos, text i qualsevol altre tipus de material relacionat amb el Servei pertanyen a l’Empresa. Els Usuaris no han d’usar, copiar o aprofitar-se d’aquests.

11.2- Si es considera que l’Usuari està trencant la clàusula anterior, l’Empresa pot prendre les accions que consideri oportunes contra aquest Usuari basat en la llei Espanyola o qualsevol altre tipus que s’inclogui en els drets de l’Empresa.